நேரியல் வெப்ப கண்டுபிடிப்பாளர்களை கடுமையான சூழலில் பயன்படுத்தலாம். இந்த அமைப்பு வலுவான தகவமைப்பு மற்றும் உயர் செயல்திறன் ஆகியவற்றின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. இது தொழில்துறை மற்றும் வணிக திட்டங்களில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.